คู่มือการใช้งานระบบ

วิดีโอสอนการใช้งานระบบ

ระบบติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา


ขั้นตอนการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

# หัวข้อ/เนื้อหา วิดีโอสาธิต คู่มือ
1 การเข้าใช้งานระบบ (Login) การออกจากระบบ (Logout)  คู่มือระบบ
2 การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว และการเปลี่ยนรหัสผ่าน  คู่มือระบบ
3 กรณีลืมรหัสผ่าน  คู่มือระบบ
4 การสร้างรอบรายงานการติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา  คู่มือระบบ
5 การนำเข้าข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ตามรอบการติดตามฯ  คู่มือระบบ
6 การแก้ไขระยะเวลาของรอบการติดตามฯ  คู่มือระบบ
7 การขยายวันสิ้นสุดของรอบรายงานการติดตามฯ (มีผลกับทุกสถานศึกษา)  คู่มือระบบ
8 การขยายวันสิ้นสุดของรอบการติดตามฯ รายสถานศึกษา (มีผลเฉพาะสถานศึกษา)  คู่มือระบบ
9 การอนุมัติให้สถานศึกษา สามารถแก้ไขรายงานการติดตามฯ หลังจากที่ส่งรายงานฯ แล้ว  คู่มือระบบ
10 การเสร็จสิ้นรายงานการติดตาม (ปิดแฟ้ม)  คู่มือระบบ
11 การเรียกดูรายงานของส่วนกลาง    คู่มือระบบ

 

ขั้นตอนการบริหารจัดการผู้ใช้งานระดับสถานศึกษา (สำหรับศูนย์สารสนเทศสถานศึกษา หรือ Admin สถานศึกษา)

# หัวข้อ/เนื้อหา วิดีโอสาธิต คู่มือ
1 การเข้าใช้งานระบบ (Login) การออกจากระบบ (Logout)  คู่มือระบบ
2 การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว และการเปลี่ยนรหัสผ่าน  คู่มือระบบ
  หมายเหตุ กรณีศูนย์สารสนเทศสถานศึกษา หรือ Admin สถานศึกษา ลืมรหัสผ่าน
จะต้องแจ้งให้ส่วนกลางทำการ Reset รหัสผ่านให้
   
3 การสร้างผู้ใช้งานในระดับสถานศึกษา และการกำหนดสิทธิ์  คู่มือระบบ
4 การเพิ่ม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งาน   คู่มือระบบ
5 การ Reset Password ให้กับผู้ใช้งาน (กรณีลืมรหัสผ่าน)  คู่มือระบบ

 

ขั้นตอนรายงานการติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา (สำหรับครูแนะแนว)

# หัวข้อ/เนื้อหา วิดีโอสาธิต คู่มือ
1 การเข้าใช้งานระบบ (Login) การออกจากระบบ (Logout)  คู่มือระบบ
2 การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว และการเปลี่ยนรหัสผ่าน  คู่มือระบบ
  หมายเหตุ กรณีลืมรหัสผ่าน จะต้องแจ้งศูนย์สารสนเทศ หรือผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา
เพื่อทำการ Reset รหัสผ่านให้
   
3 การบันทึกรายงานการติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา  คู่มือระบบ
4 การเพิ่มรายชื่อสถานประกอบการ (กรณีในระบบไม่มีให้เลือก)  คู่มือระบบ
5 การรับรองรายงาน และส่งรายงานการติดตามฯ  คู่มือระบบ
6 การดูรายงานการติดตาม    คู่มือระบบ

 

ระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)


การลงทะเบียนและการประกาศรับสมัครงาน สำหรับสถานประกอบการ

# หัวข้อ/เนื้อหา วิดีโอสาธิต คู่มือ
1 การลงทะเบียนสถานประกอบการ  คู่มือระบบ
2 การเข้าใช้งานระบบ (Login) การออกจากระบบ (Logout)  คู่มือระบบ
3 กรณีลืมรหัสผ่าน  คู่มือระบบ
4 การค้นหาข้อมูลคนหางาน  คู่มือระบบ
5 การประกาศรับสมัครงาน    
  1) การลงประกาศรับสมัครงาน  คู่มือระบบ
  2) การติดตามสถานะการประกาศรับสมัครงาน  คู่มือระบบ
  3) การนัดสัมภาษณ์งาน  คู่มือระบบ
  4) การปรับปรุงสถานะใบสมัคร เช่น รับเข้าทำงาน ไม่รับเข้าทำงาน เป็นต้น  คู่มือระบบ
  5) การปรับปรุงสถานะของประกาศรับสมัครงาน  คู่มือระบบ

 

ขั้นตอนการอัพเอทข้อมูลส่วนตัว (Profile) และการสมัครงาน สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา

# หัวข้อ/เนื้อหา วิดีโอสาธิต คู่มือ
1 การเข้าใช้งานระบบ (Login) การออกจากระบบ (Logout)  คู่มือระบบ
2 กรณีลืมรหัสผ่าน  คู่มือระบบ
3 การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว (Profile)  คู่มือระบบ
4 การยินยอมเปิดเผยและให้ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับระบบ V-COP  คู่มือระบบ
5 การค้นหางาน  คู่มือระบบ
6 การสมัครงาน  คู่มือระบบ
7 การติดตามสถานะของการสมัครงาน  คู่มือระบบ