VDO-05

ระบบติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนรายงานการติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา (สำหรับครูแนะแนว)

การรับรองรายงาน และส่งรายงานการติดตามฯ