Image Alt Text
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมกำหนด
VOCATIONAL MANPOWER CENTER

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Office of the Vocational Education Commission

ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมกำหนด
VOCATIONAL MANPOWER CENTER

สถานะการติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

การติดตามนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 (ข้อมูลอัพเดทเที่ยงคืนของทุกวัน)


ความต้องการตำแหน่งงานและการศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา

ข้อมูลจากการอัพเดทโปรไฟล์ ​(Profile) ของนักเรียนนักศึกษาในระบบ V-COP (ข้อมูลอัพเดททุกวันเสาร์ของสัปดาห์)


ข่าวแนะแนว

Screenshot 2566-09-05 at 09.14.071.png
LiveArticles/388/cover_25651226_04185523.jpg
cover_25660108_021954BB85D3C8-2281-4715-A700-23660EF83C12.jpg