VDO-04

ระบบติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนรายงานการติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา (สำหรับครูแนะแนว)

การเพิ่มรายชื่อสถานประกอบการ (กรณีในระบบไม่มีให้เลือก)