VDO-03

ระบบติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนรายงานการติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา (สำหรับครูแนะแนว)

การบันทึกรายงานการติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา