VDO-02

ระบบติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนรายงานการติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา (สำหรับครูแนะแนว)

การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว และการเปลี่ยนรหัสผ่าน