VDO-05

ระบบติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการบริหารจัดการผู้ใช้งานระดับสถานศึกษา (สำหรับศูนย์สารสนเทศสถานศึกษา)

การ Reset Password ให้กับผู้ใช้งาน (กรณีลืมรหัสผ่าน)