VDO-04

ระบบติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการบริหารจัดการผู้ใช้งานระดับสถานศึกษา (สำหรับศูนย์สารสนเทศสถานศึกษา)

การเพิ่ม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งาน