VDO-03

ระบบติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการบริหารจัดการผู้ใช้งานระดับสถานศึกษา (สำหรับศูนย์สารสนเทศสถานศึกษา)

การสร้างผู้ใช้งานในระดับสถานศึกษา และการกำหนดสิทธิ์