VDO-02

ระบบติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการบริหารจัดการผู้ใช้งานระดับสถานศึกษา (สำหรับศูนย์สารสนเทศสถานศึกษา)

การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว และการเปลี่ยนรหัสผ่าน