VDO-01

ระบบติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการบริหารจัดการผู้ใช้งานระดับสถานศึกษา (สำหรับศูนย์สารสนเทศสถานศึกษา)

การเข้าใช้งานระบบ (Login) การออกจากระบบ (Logout)