VDO-08

ระบบติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

การขยายวันสิ้นสุดของรอบการติดตามฯ รายสถานศึกษา (มีผลเฉพาะสถานศึกษา)