VDO-07

ระบบติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

การขยายวันสิ้นสุดของรอบรายงานการติดตามฯ (มีผลกับทุกสถานศึกษา)