VDO-06

ระบบติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

การแก้ไขระยะเวลาของรอบการติดตามภาวะการมีงานทำ