VDO-05

ระบบติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

การนำเข้าข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ตามรอบการติดตามฯ