VDO-04

ระบบติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

การสร้างรอบรายงานการติดตามภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา