รายละเอียด

ส่งรายงานไม่ทันตามกำหนดเวลาต้องทำอย่างไร?

ในกรณีสถานศึกษา ส่งรายงานการติดตามฯ ไม่ทันตามกำหนดเวลา แนวทางการดำเนินการ คือ

กรณีส่งรายงานไม่ทันในรอบการติดตามฯ รอบที่ 1

  • ถ้าสถานศึกษาส่งรายงานไม่ทัน ส่วนกลางจะมีหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาทราบ เพื่อดำเนินการรายงานการติดตามฯ ในรอบที่ 2 ที่จะเปิดให้รายงานต่อไป

 

กรณีส่งรายงานไม่ทันในรอบการติดตามฯ รอบที่ 2 (รอบสุดท้าย)

  • ส่วนกลางอาจจะพิจารณาเพื่อขยายระยะเวลาส่งรายงาน  และจะมีหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาทราบ เพื่อดำเนินการรายงานการติดตามฯ ให้ทันตามกำหนดระยะเวลาต่อไป
  • กรณีที่ส่งรายงานไม่ทันในช่วงเวลาที่เปิดให้รายงาน และในช่วงการขยายเวลา ท่านสามารถแจ้งเหตุผลและความจำเป็นไปที่ส่วนกลาง เพื่อขอขยายเวลาในการส่งรายงานได้ โดยส่วนกลางจะพิจารณาและทำการขยายเวลาการส่งรายงานให้ เป็นรายสถานศึกษา (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของส่วนกลาง)