รายละเอียด

บันทึกการติดตามภาวะการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ส่งรายงานไม่ได้?

หล้งจากที่ท่านได้ทำการบันทึกการติดตามภาวะการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ปุ่ม "ส่งส่งรายงานการติดตาม" ไม่สามารถคลิกได้ (หรือระบบไม่ยอมให้ส่งรายงาน) แสดงว่าท่านยังบันทสึกการติดตามไม่ครบตามจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ดังรูป

จากรูป จะเห็นว่าจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 8 คน บันทึกการติดตามไปแล้ว 6 คน  และเหลือที่ยังไม่ได้ติดตาม 2 คน  (หากบันทึกผลการติดตามฯ ไม่ครบ จะไม่สามารถส่งรายงานได้)


 

และเมื่อบันทึกผลการติตดามฯ ครบตามจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ก็จะสามารถส่งรายงานได้ ดังรูป