รายละเอียด

ส่งรายงานในรองที่ 1 เรียบร้อย เพราะเหตุใดในรอบที่สองมีหนังสือแจ้งว่ายังไม่ส่งรายงาน ?

กรณีส่งรายงานในรอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ในรอบที่ 2 ท่านจะต้องเข้ามากดส่งรายงานอีกครั้ง


ทั้งนี้เนื่องจาก หลังจากเสร็จสิ้นการติดตามในรอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งพบว่ามีสถานศึกษาที่ส่งรายงานแล้ว บางสถานศึกษาส่งรายงานไม่ทัน หรืออยู่ระหว่างการติดตามฯ ส่วนกลางจะพิจารณาและทำการเปิดให้ทำการรายงานในรอบที่ 2 ต่อไป เพื่อ

  1. สถานศึกษาที่ยังไม่ส่งรายงาน สามารถส่งรายงานในรอบที่ 2 ได้ (อาจจะบันทึกการติดตามครบแล้ว แต่ส่งรายงานไม่ทันตามกำหนด)
  2. สถานศึกษาที่อยู่ระหว่างติดตาม สามารถบันทึกผลการติดตามเพิ่มเติม และสามารถส่งรายงานในรอบที่ 2 ได้
  3. สถานศึกษาที่ส่งรายงานในรอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จะต้องเข้ามาเพื่อกดส่งรายงานในรอบที่ 2 ด้วย
    ในขณะเดียวกันท่านสามารถอัพเดทหรือแก้ไขข้อมูลการติดตาม (กรณีมีแก้ไข) ก่อนทำการส่งรายงานในรอบที่ 2 ได้ด้วย