รายละเอียด

ขอขยายระยะเวลาของการรายงานการติดตามฯ ได้หรือไม่?

การติดตามภาวะการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา และการส่งรายงานการติดตามฯ จะได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่เปิดให้รายงาน หากเกินกำหนดเวลาจะไม่สามารถส่งรายงานได้ แต่หากสถานศึกษามีความจำเป็นและต้องการขยายระยะเวลาในการส่งรายงาน แนวทางคือต้องประสานกับ "บุคคลากรส่วนกลาง" เพื่อพิจารณาและขยายเวลาการส่งรายงานให้แต่ละสถานศึกษาเป็นกรณีๆ ไป 

กรณีต้องการขอขยายระยะเวลาการส่งรายงานการติดตาม มีขั้นตอนดังนี้

  1. แจ้ง "บุคคลากรส่วนกลาง" เพื่อขอขยายเวลาการส่งรายงาน
  2. บุคคลากรส่วนกลางพิจารณา และทำการขยายเวลาการส่งรายงาน
  3. ระบบแจ้งเตือนการได้รับอนุมัติขายเวลารายงานการติดตามฯ ทางอีเมล และหน้าจอเว็บไซต์ระบบ
  4. ทำการแก้ไข เพิ่มเติมการติดตามภาวะการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
  5. รับรองรายงานและ "ส่งรายงานการติดตาม" ภายในระยะเวลาที่ขยาย