รายละเอียด

บันทึกการติดตามภาวะการมีงานทำและศึกษาต่อจนครบถ้วนตามจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ส่งรายงานไม่ได้?

หลังจากที่บันทึกการติดตามภาวะการมีงานทำและศึกษาต่อจนครบถ้วนตามจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่สามารถส่งรายงานได้ ดังรูป


จากรูป คลิกปุ่ม "ยืนยันการส่งรายงาน" จะไม่สามารถส่งรายงานได้  เนื่องจากท่านยังไม่ได้เลือกชื่อผู้รับรองรายงาน (ผอ. สถานศึกษา) ซึ่งจะต้องทำการเพิ่มรายชื่อผู้รับรองรายงานก่อน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้


การเพิ่มรายชื่อผู้รับรองรายงาน และส่งรายงาน

 1. เพิ่มรายชื่อผู้รับรองรายงาน

  - ไปที่เมนู "รายชื่อผู้รับรอง"
  - คลิกปุ่ม "เพิ่มข้อมูลผู้รับรอง"
  - กรองข้อมูลผู้รับรองแล้วบันทึก จะได้รายชื่อผู้รรับรองตามตัวอย่าง (สามารถเพิ่มได้มากว่า 1 รายชื่อ)
   
 2. หลังจากเพิ่มชื่อผู้รับรองเรียบร้อย  ที่หน้าจอการรับรองและส่งรายงานการติดตาม จะมีรายชื่อผู้รับรองให้เลือก ดังรูป

   
 3. หน้าจอยืนยันการส่งรายงาน คลิก "ตกลง" เพื่อเป็นการยืนยันการรับรองและสงรายงานการติดตามฯ

   
 4. เมื่อส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว สถานะการติดตามจะเปลี่ยนเป็น "รับรองรายงานแล้ว" ดังรูป