เด็กดีศรีอาชีวะ


ชื่อ-สกุล ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น สาขาวิชา ปีที่จบ ระดับคะแนน